Seniport

Międzynarodowy portal pracy branży opieki nad osobami starszymi

Regulamin

WSTĘP

Poniższy Regulamin sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego SenioPort dostępnego pod adresami www.SenioPort.pl, www.SenioPort.de oraz www.SenioPort.com. Regulamin ten określa w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora będącego podmiotem zarządzającym i prowadzącym Serwis. Każdy potencjalny użytkownik z chwilą rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 1. DEFINICJE

  1. Serwis – portal internetowy SenioPort  figurujący pod adresami www.senioport.pl, www.senioport.de, www.senioport.com, umożliwiający użytkownikom publikowanie i przeglądanie ofert pracy, jak również oferowanie własnych usług z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz świadczący na rzecz użytkowników inne usługi drogą elektroniczną
  2. Administrator – podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz świadczone w jego ramach usługi. Jest nim firma SGSP services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al.Niepodległości 799A, 81-810 Sopot, REGON 221195136, NIP 2040003135, KRS 0000381102
  3. Użytkownik korzysta z zasobów i usług Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W Serwisie wyróżnia się następujące typy Użytkowników:
   1. Opiekunka – zarejestrowana w serwisie osoba ficzyna (tj. pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych) która korzysta z jego usług i zasobów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Rodzina - zarejestrowana w serwisie osoba ficzyna (tj. pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych) która korzysta z jego usług i zasobów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   3. Agencja - zarejestrowana w Serwisie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, reprezentowana przez upoważnionego przez nią przedstawiciela, która korzysta z usług i zasobów Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  4. Identyfikator użytkownika – unikalny numer nadany użytkownikowi Serwisu podczas rejestracji.
  5. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on swoje dane i zarządza nimi. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera typ Konta. Wyróżniamy następujące typy Kont w Serwisie:
   1. Konto opiekunki – może założyć jedynie Opiekunka. Jedna Opiekunka może posiadać jedno Konto Opiekunki. Konto Opiekunki uprawnia do korzystania z usług i zasobów dostępnych dla tego typy Konta.
   2. Konto Rodziny – może założyć jedynie Rodzina. Jedna Rodzina może posiadać jedno Kotno Rodziny. Konto Rodziny uprawnia do korzystania z usług i zasobów dostepnych dla tego typu konta
   3. Konto Agencji – może założyć jedynie Agencja. Jedna Agencja może posiadać jedno Konto agencji. Konto Agencji uprawnia do korzystania z usług i zasobów dostepnych dla tego typu konta
  6. Regulamin –niniejszy dokument określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
  7. Profil – strona Użytkownika w Serwisie zawierająca udostępnione przez niego dane i zdjęcia, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy zgodnie z polityką prywatności Serwisu. Opublikowane przez użytkownika dane na Profilu mogą być wykorzystane przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz.1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).
  9. Baza użytkowników - zbiór danych oraz zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w Systemie teleinformatycznym na potrzeby usług świadczonych przez Administratora.
  10. Newsletter – elektroniczny biuletyn rozsyłany do Użytkowników Serwisu, zawierający informacje na temat aktualności w Serwisie.
  11. Cookie – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
  12. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.
 2. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Niezbędne wymagania techniczne umożliwiające współpracę z Systemem teleinformatycznym, a tym samym korzystanie z Serwisu są następujące:
   1. Urządzenie pozwalające na dostęp do sieciInternet.
   2. Program służący do przeglądania zasobów w sieci Internet, akceptujący pliki typu Cookies i obsługujący Javascript.
   3. Połączenie z sieciąInternet.
   4. Konto poczty e-mail
  2. Nazwa i koncepcja Serwisu jak również jego wygląd graficzny , oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  3. Administrator możę prowadzić rejestr korzystanie z Serwisu zapisując datę Identyfikator Użytkownika oraz Adres IP komputera z którego zostało dokonane połączenie.
 3. REJESTRACJA

  1. Rozpoczęcia świadczenia usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie SenioPort i zaakceptowania Regulaminu.
  2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW

  1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu SenioPort,
   2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług,
   3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
   4. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,
   5. umożliwienia Użytkownikom utworzenia konta w serwisie SenioPort przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie SenioPort w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
  4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w serwisie SenioPort i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
  5. Administrator nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Rejestrując się w serwisie SenioPort Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych i automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Administrator zarządza danymi, o których mowa w pkt. 5.1.
  3. Administrator przetwarza dane, o których mowa w pkt. 4.1. w zakresie niezbędnym do zawarcia, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w celach statystycznych.
  4. Wyłącznie za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej po uprzednim otrzymaniu dodatkowego zapytania od Administratora, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych Użytkownika w szerszym zakresie niż podany w art. 5.3 w szczególności w celach marketingowych.
  5. Użytkownik udziela Administratorowi prawa nieodpłatnego wykorzystania swojego wizerunku na potrzeby związane z działalnością Serwisu. Ponadto, Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego danych, o których mowa w pkt. 4.1. podanych w formularzu rejestracyjnym, poprzez przesłanie w czasie wyznaczonym przez Administratora kserokopii dokumentów potwierdzających prawdziwość tych danych.
  6. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie informacje, dotyczące osób trzecich, w tym ich dane osobowe, tylko za wyraźną zgodą tych osób. Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika od legalności umieszczonych i przetwarzanych przez Użytkownika danych. Na żądanie Administratora Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia udokumentowanej zgody osoby lub osób trzecich do posługiwania się ich danymi przez Użytkownika   i przetwarzanie tych danych przez Administratora.
  7. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą, bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:
   1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji,
   2. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
  8. W przypadku nie udostępnienia przez Użytkownika dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Administratora, Administrator ma prawo:
   1. Odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem,
   2. Usunąć konto Użytkownika z Bazy Profili,
   3. Przekazać konto osobie trzeciej, która dostarczy stosowne dokumenty,
   4. Podjąć inne działania wynikające z przepisów prawa.
  9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, jak również dysponuje możliwością ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z Bazy Profili.
  10. Żądanie Użytkownika usunięcia jego danych z Bazy Profili jest jednoznaczne z rezygnacją z usług Serwisu.
  11. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych, o których mowa w pkt. 4.1., wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  12. Dane podane w profilu Użytkownika będą dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
 6. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

  1. Utowrzenie konta w serwisie jest bezpłatne
  2. Częśc usług świadczonych przez Administratora jest płatna
  3. Opłaty za usługi pobierane są zgodnie z cennikami  usług dostępnymi pod adresami odpowiadającymi odpowiedniej kategorii użytkownika
  4. Płatności za usługi pobierane są za pośrednictwem zewnętrznych firm obsługujących płatności elektroniczne: paypal.com, transferuj.pl
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku usług
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi bezpłatne, zniesienia odpłatności za usługi płatne lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu nowych warunków z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku usług wcześniej  świadczonych w sposób nieodpłatny Użytkownik dokonuje wyboru dotyczącego dalszego z nich korzystania. W przypadku braku zainteresowania przez Usługobiorcę usługą, która stała się odpłatna Usługodawca zaprzestaje jej świadczenia po upływie  7 dni od poinformowania o odpłatności. Użytkownicy którzy zainteresowani są nabyciem odpłatnej usługi mogą z niej korzystać na warunkach określonych w Załączniku stanowiącym integralna część Regulaminu.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Wyłączną odpowiedzialność za treści i materiały zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników ponoszą sami Użytkownicy zamieszczający te materiały. Zawarte w nich poglądy i opinie nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu, którzy zastrzegają sobie prawo do redagowania lub usuwania treści zabronionych przez prawo i/lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną bądź odpowiedzialność cywilną względem Administratora innych Użytkowników lub osób trzecich.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom i osobom trzecim przez innych Użytkowników, którzy na łamach Serwisu bezprawnie zamieścili ich zdjęcia lub osobisty wizerunek. W przypadku zaobserwowania bezprawnego użytkowania własnego wizerunku przez osoby trzecie lub innych Użytkowników na łamach Serwisu, Użytkownik bezzwłocznie powinien o tym fakcie powiadomić Administratora.
  4. Administrator zastrzega, iż korzystanie z udostępnianych przez niego usług innych firm odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości w dostarczaniu usług Serwisu oraz ich następstwa będące skutkiem awarii sprzętu, działania siły wyższej lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działalności Serwisu w związku z dokonywaniem zmian i modernizacji systemu. O ich wprowadzeniu i czasie trwania Administrator poinformuje Użytkowników drogą e-mailową lub na stronie Serwisu.
 8. REKLAMACJE

  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie ich Administratorowi.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: reklamacje@senioport.pl.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  6. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator zawiadomi Użytkownika pisemnie na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które dotyczą usług świadczonych przez inne firmy przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania tego typu reklamacji podmiotowi właściwemu do ich rozpatrzenia.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  9. Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 9. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://pl.senioport.com/regulamin.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
  3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o nich Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu pod adresem http://pl.senioport.com/regulamin.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.